CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City

品牌服装店设计

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-02

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-03

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-04

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-05

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-06

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-07

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-08

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-09

CARSON-STREET-flagship-store-by-Emporium-Design-New-York-City-10

从商场设计的创意组合,罗伯特斯坦塞尔和Timothy威尔士准备推出新设计的建设项目,卡森街,位于纽约市附近的苏荷区。卡森街附近的商店设计反映最新的奢侈男装品牌的成熟。旗舰店将体现品牌的演变,SOHO的时尚精神,和纽约当地的商场设计已经成为设计。