Ojuara 商店和咖啡店设计

Ojuara 商店和咖啡店设计

Ojuara 商店和咖啡店设计

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-03

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-04

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-05

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-06

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-07

Ojuara-Tapiocaria-by-Estudio-Jacaranda-Campinas-Brazil-08

品牌的灵感与巴西土著人民和在北部和东北部地区的专用木薯的起源。以及直接食用木薯生产,空间包括一个典型的巴西街角的商店,它提供的产品在不同区域的国家。